Start » Om JM » Hållbarhet

Hållbarhet

Ansvar att vara ledande inom miljöområdet

Idag är husens energianvändning i fokus eftersom klimatförändringarna är den stora utmaningen i dagens samhälle.

För JM är hållbart samhällsbyggande en fråga om att ta både ekonomiskt ansvar och socialt och miljömässigt ansvar. Genom att hantera både kortsiktiga och långsiktiga miljöfrågor vill JM vara ett trovärdigt och klokt val för våra kunder.

 

 

 

Vi energiklassar alla våra nya bostäder

En energisnål bostad är billigare i drift – och bättre för miljön. Därför energiklassar vi numera alla våra nya bostäder. Det betyder dels att vi själva håller ett extra öga på vilken klimatpåverkan bostäderna vi bygger har. Dels att det blir lättare för dig, som funderar på att bo i ett JM-hus, att jämföra med alternativen. En rätt bra idé eftersom vår standard redan ligger 30% under Boverkets norm. Ändå är det här bara början. Vi är nämligen övertygade om att energisnålt byggande är det enda som håller i längden. Både för oss, för dig och för samhället i stort.

Så har vi räknat (läs våra Riktlinjer för energiklassning av bostäder).

 

Miljönyheter

Hållbarhetsredovisning enligt GRIs riktlinjer

2013-03-27 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhetsarbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRI-index omfattar de enligt GRI obligatoriska delarna, samt övriga delar som vi funnit relevanta för vår verksamhet samt viktiga för en transparent redovisning.

JM får pris för sitt hållbarhetsarbete

2012-10-05 Priset delades ut av Ökoworld, en tysk fond som koncentrerat sig på ägande i företag med ett uttalat hållbarhetsarbete. I konkurens med 250 andra bolag i världen fick JM pris tillsammans med ytterligare åtta bolag. 
JM fick priset för sin höga miljöstandard i projektutvecklingen, till exempel lågenergihus och green buildings.
Två av de övriga pristagarna är Yes Bank i Indien som fokuserar på mikrolån för småskaligt nyföretagande och Manila Water som bygger ut vattendistribution i Manilas slumområden och på så sätt lyfter miljontals människor ur permanent fattigdom.


 

Laddhybrider som poolbilar på JMs huvudkontor

2012-09-21 JM har till sitt poolbils-stall på huvudkontoret köpt in två elbilar. Märket är Toyota Prius plug-in hybrid och kan köra upp till 25 kilometer på el sedan går den automatiskt över till 95 -oktanig bensin.
Det här är ytterligare ett steg i JMs ansvar för miljön. Att köra bil med el som drivmedel är idag det sätt som har minst miljöpåverkan, säger Patrik Andersson, miljöchef på JM. Det tar 1,5 timmar att få bilen fulladdad och i garaget på huvudkontoret kommer fyra laddningsstationer att finnas. Det kommer även installeras en laddningspelare finnas utanför huvudkontorets entré, där även andra laddningsbara bilar är välkomna att plugga in.

Styrning av uppvärmningssystem med väderprognos

2011-04-20 JM har beslutat att installera utrustning för att styra uppvärmningsystemen i flerfamiljshus med hjälp av väderprognoser. Väderprognosstyrning innebär att värmeanläggningen regleras med hjälp av data från detaljerade, lokala väderprognoser i stället för en lokal temperaturmätare. Hänsyn tas till såväl temperatur, fukt och vind och denna lösning gör att systemet kan arbeta jämnare vilket i sin tur ger en besparing på inköpt energi.


 

Hållbart boende med smarta elnät

2011-03-04 I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm deltar JM, i samarbete med bland andra Fortum, KTH och ABB, i en spännande förstudie där målet är att bygga Sveriges första s.k. smarta elnät. Det smarta elnätet är en del av visionen om den hållbara staden. Här kan de boende i området minska sin klimatpåverkan utan att för den skull påverka komforten.

JM undertecknar FN:s Global Compact

2011-02-28 JM har under februari 2011 undertecknat FN:s Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och rätten att bilda fackföreningar.
FN:s Global Compact lanserades 1999 under ett tal till The World Economic Forum. Där utmanade Kofi Annan storföretagare att gå med i Global Compact för att föra samman dem med FN organ, fackföreningar och det civila samhället med syftet att stödja mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot korruption. Fler än 7 000 företag från mer än 120 länder deltar.
Genom att underteckna Global Compact förbinder sig JM att följa de tio principerna:
Mänskliga rättigheter
1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom den sfär förtaget kan påverka
2. Försäkra sig om att företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter
Arbetsrätt
3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
4. Avskaffa alla former av tvångsarbete
5. Avskaffa barnarbete
6. Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Miljö
7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik
Bekämpning av korruption
10. Företag ska arbeta mot alla former av korruption,inklusive utpressning och mutor

JM klimatkompenserar flygresor

2011-02-20 JM har beslutat att klimatkompensera koncernens samtliga flygresor genom att investera i koldioxidminskningsprojekt som ingår i FN:s Clean Development Mechanism, CDM. De projekt som JM investerar i uppnår så kallad ”Gold Standard”. De granskas av FN och är dessutom godkända av bland andra WWF och Greenpeace.


- Vi strävar i första hand efter att minimera våra egna direkta utsläpp, förklarar Patrik Andersson, miljöchef på JM. Det gör vi exempelvis genom att erbjuda lågenergihus som standard i all vår produktion. Men för de utsläpp som trots allt finns kvar – exempelvis i form av flygresor – klimatkompenserar vi och bidrar på så sätt till att minska utsläppen någon annanstans i världen.

Hagainitiativets klimatmål: minus 40 procent

2011-01-24 Hagainitiativet är ett nystartat nätverk bestående av åtta välkända företag som alla har satt egna klimatmål om minst 40 procents minskningar till 2020.

JM kvalar in på hållbarhetsindex

2010-04-20 JM räknas som ett av 50 ledande noterade bolag i Norden när det gäller hållbarhetsfrågor. - Noteringen är ett glädjande bevis på att vi är på rätt väg, säger Lennart Henriz, miljö- och kvalitetsdirektör. Det är framför allt vår tidiga och långsiktiga satsning på lågenergihus som ger utdelning, inte bara för miljön.

Bättre än väntat för JMs lågenergihus

2010-01-15 Det är juni 2006. Bomässan Bo06 har precis inletts. I en överfylld skolaula presenterar JMs miljödirektör Lennart Henriz företagets satsning på 16 energisnåla radhus i Järingegränd. Ambitionen var att sänka energianvändningen med 30 procent jämfört med traditionellt nyproducerade hus. Nu, drygt tre år senare, konstaterar han att målet uppfyllts med råge. - Vi är förstås väldigt glada och nöjda, säger Lennart Henriz, miljödirektör på JM!

Miljöklassat huvudkontor

2009-12-01 Vårt nya huvudkontor, som vi flyttade in i under december 2009 är självklart miljöklassat. Klassningen vi valde för detta projekt var Green Building. Det innebär att byggnadens energianvändning ska vara 25% mindre än motsvarande myndighetskrav i respektive land. I vårat fall Boverkets byggregler, BBR.

Stor klimatvinst när JM inför lågenergihus som standard

2008-02-01 Från 1 februari 2008 är lågenergihus standard i all bostadsproduktion i Sverige. Alla bostäder kommer bland annat att få bättre isolerade väggar och fönster. JM kommer därmed att sänka energianvändningen med 35% och spara 1300 ton koldioxid per år.

JM har infört ett energiklassningssystem för alla nya bostäder, liknande det som sedan länge finns för vitvaror. Här kan du se och höra JMs Kvalitets- och miljödirektör Lennart Henriz berätta mer om det.

JMs miljöpåverkan

JM har en tydlig fokusering på projektutveckling, vilket gör JM speciellt jämfört med de flesta konkurrenter. Därför kan JM minimera byggnadernas miljöpåverkan under hela dess livscykel, från markförvärv till färdig byggnad och vidare till förvaltning och rivning.

JM har, som ett av åtta välkända svenska företag, startat Hagainitiativet, ett nätverk vars syfte är att bidra till att minska näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan och agera förebild för företag som tar aktivt klimatansvar.