Årsstämma i JM AB

Vid årsstämman i JM AB den 28 mars 2019 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade om utdelning av 12,00 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är måndagen den 1 april 2019. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 april 2019. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Styrelseledamöter och arvoden
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren och Thomas Thuresson samt nyval av Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs. Kia Orback Pettersson och Åsa Söderström Winberg har avböjt omval.

För arbetet i styrelsen skall till ordföranden utgå oförändrat arvode med 840 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå oförändrat arvode med 335 000 kronor.

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten ska arvoden utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget enligt följande:
Ordförande i Revisionsutskottet: 125 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.

Arvodet avseende sju arvoderade ledamöter uppgår till totalt 3 610 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta motsvarar en höjning av arvodet med cirka 2,3 procent.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Konvertibelprogram
Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt företagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 700 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige. Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel skall kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 29 mars 2019 t o m den 11 april 2019. Konvertering kan ske fr o m den 1 juni 2022 t o m 21 april 2023 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till erbjudande