Hållbart samhälls­byggande

JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus som JM bygger idag brukas i minst 100 år. Som en ledande projektutvecklare av bostäder är hållbarhet ett viktigt ledord för JM.

JMs hållbarhetsarbete syftar till att ta ekonomiskt, socialt, etiskt och miljömässigt ansvar för projektutvecklingen samt för de färdiga bostäderna och lokalerna. Genom att hantera både kortsiktiga och långsiktiga hållbarhetsfrågor vill JM vara ett trovärdigt och klokt val för kunderna.

JM verkar för en hållbar utveckling genom att ta ansvar för verksamhetens långsiktighet och den påverkan aktiviteter och beslut har på samhället och miljön.

Den långsiktiga målsättningen om en hållbar utveckling innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

JM har undertecknat FN:s Global Compact

JM har (2011) undertecknat FN:s Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och rätten att bilda fackföreningar. FN:s Global Compact lanserades 1999 under ett tal till The World Economic Forum. Där utmanade Kofi Annan storföretagare att gå med i Global Compact för att föra samman dem med FN organ, fackföreningar och det civila samhället med syftet att stödja mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot korruption. 

Genom att underteckna Global Compact förbinder sig JM att följa de tio principerna:

Mänskliga rättigheter
1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom den sfär förtaget kan påverka
2. Försäkra sig om att företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter
Arbetsrätt

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
4. Avskaffa alla former av tvångsarbete
5. Avskaffa barnarbete
6. Avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Miljö
7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
9. Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik
Bekämpning av korruption
10. Företag ska arbeta mot alla former av korruption,inklusive utpressning och mutor

Läs mer om Global Compact

Jämför bostäder