For corporate info click here

Användarvillkor och cookies

JM AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Postadress: 169 82 Stockholm

Organisationsnummer: 556045-2103

Materialet på denna webbsida ("sidan") tillhandahålls av JM AB (publ), ("JM") som en service till sina kunder och ska användas endast i informationssyfte.

För denna webbplats gäller följande användarvillkor som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka cookies (’kakor’) som används samt hur du får använda innehållet på webbplatsen.   

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ, bl.a. namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, beteende på webbplatsen eller IP-adress.

JM värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd.
 
JM är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 
Personuppgifter som vi behandlar om dig
I din kontakt med JM kan du komma att lämna vissa personuppgifter till oss, bl.a. i samband med att du gör en intresseanmälan, blir VIP-kund eller gör en bokning av en bostad. JM behandlar då personuppgifterna du lämnat såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, ekonomiska uppgifter, etc.

JM behandlar även personuppgifter för att analysera hur webbplatsen används och för att analysera sökbeteende, samt för att kunna visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i en form som inte kan identifiera dig som individ. Mer om vilken typ av uppgifter vi sparar om dig
 
Ändamål och Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter 
JM baserar behandlingen av personuppgifter på fyra lagliga grunder och för ett flertal ändamål. Vi behandlar personuppgifter om du har samtyckt till det för ändamål som exempelvis att informera om, erbjuda och marknadsföra projekt, bostäder och bostadstjänster från JM.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, leverantör eller anställd såsom exempelvis att teckna, fullfölja och administrera avtalsförhållandet mellan dig och JM, eller mellan dig och bostadsrättsförening, eller dig som anställd.

I vissa fall kan JM ha en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter. Detta gäller för den behandling av personuppgifter som vi gör för att uppfylla lagkrav enligt exempelvis bostadsrättslagen, bokföringslagen, inkassolagen och aktiebolagslagen.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Exempel på detta är när vi använder oss av samarbetspartners, vid direktmarknadsföring, vid hantering av intressenter samt för att möjliggöra allmän kundvård och kundservice. JM behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av JM och dess olika koncernbolag.
 
Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, anlitade fastighetsmäklare och molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.
 
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.
 
Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
JM, och alla inom vår koncern samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.
 
Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
 
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.
 
Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vår kundtjänst per telefon 020-731 731 eller e-post kundservice@jm.se.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Dessa cookies används för olika funktioner såsom personalisering av sidor, val av språk och insamling av information för att mäta hur du använder sidan för att hjälpa JM att förbättra webbplatsen. Besökare på vår webbplats samtycker till att vi använder cookies genom att webbläsaren är inställd på att tillåta att cookies tas emot. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på sidan begränsas. Läs mer om Cookies på jm.se

Teknikrekommendationer för vår webbplats

För att använda JMs webbplats behöver du moderna versioner av de vanligaste webbläsarna. För att kunna se innehållet rekommenderar vi att du använder senaste versionen eller max en version bakåt av följande webbläsare:

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer/Edge

Detta gäller både för mobila enheter och på datorer.

För att kunna använda alla funktioner på vår webbplats måste din webbläsare tillåta Javascript och cookies.

Vi testar kontinuerligt nya webbläsare och versioner, men det kan ta ett tag innan en ny webbläsare eller version fungerar fullt ut på vår webbplats.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör JM, dess dotterbolag, relaterade bolag, licensgivare eller joint venture-bolag.

JMs varumärken och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av JM. All användning av JMs varumärken i annonsering och marknadsföring av JMs produkter kräver ett formellt medgivande.

Begränsad användning

Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och mjukvara tillhör JM eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av JM. Av informationen på JMs webbsidor är det tillåtet att ladda ner en kopia på en enskild dator för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida inte JM skriftligen angivit något annat i skrift. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Ej heller ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen. Du accepterar att förhindra varje otillåten kopiering av materialet och att säkerställa att alla anställda - om tillämpligt - i din organisation följer dessa begränsningar.

JM medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärken eller affärshemligheter.

Friskrivning från ansvar

Informationen på sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om JM länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och JM har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.

JM ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om JM har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar JM inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. JM kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. JM förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.

Övrigt

JM kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. JM reserverar sig rätten att (1) ändra dessa villkor, (2) visa eller ta bort information, och/eller (3) närsomhelst stänga ner sidan utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.

Jämför bostäder