For corporate info click here

Årsstämma 2017

Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden som utdelning, ansvarsfrihet för styrelsen, val av revisorer, ersättning till styrelse och revisorer samt val av ny styrelse fram till nästa årsstämma.

JMs Årsstämma

Årsstämman hålls torsdagen den 27 april 2017 kl. 16.00 på JMs huvudkontor, Gustav III:s boulevard 64 i Solna.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017
dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 21 april 2017 före kl. 16.00.

JM ABs webbplats  (endast för privatpersoner)
Telefon: 08-518 01 552

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar deltaga i årsstämman, måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är införd i aktieboken fredagen den 21 april 2017.

Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas.

OMBUD
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före årsstämman insändas till JM AB, Koncernstab Juridik och Exploatering, 169 82 Stockholm.
Fullmaktsformuläret skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Kallelse (pdf)
Fullmakt (pdf)
Föredragningslista (pdf)
Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse (pdf)
Instruktion för valberedningen (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning (pdf)
Styrelsens förslag riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (pdf)
Ersättningsutskottets redovisning av utvärdering av ersättningar (pdf)
Revisors yttrande riktlinjer ersättningar till ledande befattningshavare (pdf)
Styrelsens förslag konvertibelprogram 2017/2021 (pdf) samt Bilagor (pdf)
Styrelsens förslag om förvärv av stamaktier i JM (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslaget återköpsprogram (pdf)
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier (pdf)
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse (pdf)

 

Arkiv:

Årsstämma 2016
Protokoll (pdf)
Pressmeddelande (pdf)
Kallelse (pdf)
Föredragningslista (pdf)
Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse (pdf)
Instruktion för valberedningen (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning (pdf)
Styrelsens förslag riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (pdf)
Ersättningsutskottets redovisning av utvärdering av ersättningar (pdf)
Revisors yttrande riktlinjer ersättningar till ledande befattningshavare (pdf)
Styrelsens förslag konvertibelprogram 2016/2020 (pdf) samt Bilagor (pdf)
Styrelsens förslag om förvärv av stamaktier i JM (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslaget återköpsprogram (pdf)
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier (pdf)
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse (pdf) 

Årsstämma 2015
Protokoll (pdf)
Kallelse (pdf)
Föredragningslista (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse (pdf)
Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman (pdf)
Instruktion för valberedningen (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslaget återköpsprogram (pdf)
Styrelsens förslag konvertibelprogram 2015/2019 (pdf) samt Bilagor (pdf)
Styrelsens förslag till förvärv av stamaktier i JM (pdf)
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier (pdf)
Ersättningsutskottets redovisning av utvärdering av ersättningar (pdf)
Styrelsens förslag riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare (pdf)
Revisorsyttrande riktlinjer ersättningar till ledande befattningshavare (pdf)
Årsredovisning 2014 med revisionsberättelse (pdf)

Årsstämma 2014
Protokoll (pdf)
Kallelse (pdf)
Fullmakt (pdf)
Föredragningslista (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse (pdf)
Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför Årsstämman (pdf)
Instruktion för valberedningen (pdf)
Revisors yttrande huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning samt föreslaget återköpsprogram (pdf)
Styrelsens förslag konvertibelprogram 2014/2018 (pdf) samt Bilagor (pdf)
Styrelsens förslag till förvärv av stamaktier i JM (pdf)
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier (pdf)
Ersättningsutskottets redovisning av utvärdering av ersättningar (pdf)
Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse (pdf)

Årsstämma 2013
Protokoll (pdf)
Pressmeddelande (pdf)
Kallelse (pdf)
Valberedningens förslag till styrelse (pdf)
Arbetsredogörelse Valberedningen (pdf)
Instruktion för Valberedningen (pdf)
Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar (pdf)
Revisors yttrande riktlinjer ersättningar (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning för 2012 samt föreslaget återköpsprogram (pdf)
Styrelsens förslag till beslut konvertibel- och teckningsoptionsprogram 2013/2017 (pdf) samt Bilagor (pdf)
Styrelsens förslag till förvärv av stamaktier i JM (pdf)
Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet (pdf)
Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen (pdf)
Årsredovisning 2012 med revisionsberättelse (pdf)

Årsstämma 2012
Protokoll (pdf)
Pressmeddelande (pdf)
Kallelse (pdf)
Ersättningsutskottets redovisning av utvärdering ersättningar (pdf)
Arbetsredogörelse Valberedningen (pdf)
Instruktion för Valberedningen (pdf)
Revisors yttrande riktlinjer ersättningar (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning för 2011 (pdf)
Styrelsens yttrande återköpsprogram (pdf)
Styrelsens förslag till beslut konvertibel- och teckningsoptionsprogram 2012/2016 (pdf) samt Bilagor (pdf) 
Styrelsens förslag till bemyndigande beslut om förvärv stamaktier i JM AB (pdf)
Årsredovisning 2011 med revisionsberättelse (pdf) 

Årsstämma 2011
Protokoll (pdf)
Kallelse (pdf)
Årsredovisning 2010 med revisionsberättelse (pdf)
Instruktion för Valberedningen (pdf)
Arbetsredogörelse för Valberedningen (pdf)
Ersättningsutskottets redovisning av värdering av ersättningar (pdf)
Revisors yttrande riktlinjer ersättningar (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning för 2010 (pdf)
Styrelsens förslag till beslut Konvertibel- och teckningsoptionsprogram 2011/2015 (pdf)
Bilagor A - D Konvertibel- och teckningsoptionsprogram 2011/2015 (pdf)

Årsstämma 2010
Protokoll (pdf)
Kallelse (pdf)
Årsredovisning 2009 med revisionsberättelse (pdf)
Instruktion för Valberedningen (pdf)
Arbetsredogörelse för Valberedningen (pdf)
REVISORS yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt STYRELSENS yttrande avseende föreslagen vinstutdelning för 2009 (pdf)
STYRELSENS förslag till beslut om Incitamentsprogram 2010/2014 (pdf)
Bilagor A - D Konvertibler och teckningsoptioner 2010/2014 (pdf)

Årsstämma 2009

Protokoll (pdf)
Årsredovisning 2008 med revisionsberättelse (pdf)
Reviderad instruktion för Valberedningen (pdf)
Kallelse (pdf)
Arbetsredogörelse för Valberedningen (pdf)
Styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av konvertibler samt emission och överlåtelse av teckningsoptioner, JM Incitamentsprogram 2009/2013 (pdf)
Bilaga A – D; Värdering av konvertibler, Villkor för JM Konvertibler 2009/2013, Värdering av optionspremie, Villkor för JM Teckningsoptioner 2009/2013 (pdf)

Årsstämma 2008

Protokoll (pdf)
Kallelse (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning för 2007 (pdf)
Styrelsens förslag till beslut om (I) minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av stamaktier samt (II) nyemission av aktier av serie C och efterföljande indragning av aktier av serie C (pdf)
Styrelsens yttrande avseende föreslaget inlösenprogram under 2008 (pdf)
Styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av konvertibler samt emission och överlåtelse av teckningsoptioner, JM Incitamentsprogram 2008/2012 (pdf)
Bilaga A – D; Värdering av konvertibla skuldebrev, Villkor för JM Konvertibler 2008/2012, Värdering av optionspremie, Villkor för JM Teckningsoptioner 2008/2012 (pdf) Styrelsens för JM AB förslag till beslut om inrättande av två långsiktiga incitamentsprogram och om förvärv och överlåtelse av egna aktier under programmen (pdf)
Bilaga 1; Förvärv och överlåtelse av egna aktier under Aktieprogrammen 2008
(pdf)
Arbetsredogörelse för Valberedningen (pdf)
Förslag till reviderad instruktion för Valberedningen (pdf)
Revisorns yttrande, Ernst & Young (pdf)
Årsredovisning 2007 med revisionsberättelse (pdf)

Årsstämma 2007

Protokoll
Kallelse
Styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2007/2014 och om förvärv och överlåtelse av egna aktier under programmet
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § ABL avseende förslag om förvärv av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om inlösenprogram
Styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 § ABL avseende föreslaget inlösenprogram under 2007
Revisorsyttrande

 

 
Jämför bostäder