For corporate info click here

Extern revisor

Årsstämman 2017 beslutade om nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag. Mandattiden löper enligt aktiebolagslagen till slutet av årsstämman 2018.

Koncernens arvode och kostnadsersättningar till revisorer, SEK m 

Ernst & Young AB 2016  2015 
Revisionsuppdrag 4,7 4,7
Skatterådgivning 1,2 0,7
Övriga tjänster 1,2 1,7
Summa 7,1 7,1

Jämför bostäder