For corporate info click here

Extern revisor

Årsstämman 2015 beslutade att Ernst & Young AB skulle väljas om som revisionsbolag. Mandattiden löper enligt aktiebolagslagen till slutet av årsstämman 2016.

Koncernens arvode och kostnadsersättningar till revisorer, SEK m 

Ernst & Young AB 2015  2014 
Revisionsuppdrag 4,7 4,9
Skatterådgivning 0,7 0,8
Övriga tjänster 1,7 1,4
Summa 7,1 7,1

 

Jämför bostäder