For corporate info click here

Incitamentsprogram

Konvertibelprogram 2017

Årsstämman 2017 beslutade att JM skulle upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 450 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige.  

Syftet med konvertibelprogram 2017 är att den anställdes intresse för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling höjs och förstärks genom ett ägarengagemang.  

En ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse.  

Efter avslutad teckningsperiod uppgår förlagslånet till cirka 14,5 mkr genom emission av cirka 35 500 konvertibla skuldförbindelser. I enlighet med IAS 32 har skuld- och egetkapitaldelen av förlagslånet redovisats var för sig, vilket innebär att förlagslånet upptas i balansräkningen som en skuld initialt med nominellt belopp exklusive egetkapitaldelen. Det konvertibla förlagslånet har likvidavräknats under juli 2017.  

De tecknade konvertiblerna kan konverteras till en stamaktie till kursen 409 kronor. Konvertering av konvertibler kan ske under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 18 maj 2021 med undantag för perioden den 1 januari till och med avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman.  

Genom konvertering av konvertibler kan JMs aktiekapital komma att öka med totalt högst 35 520 kronor, genom utgivande av högst 35 520 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget.  

Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 19 juni 2021 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.  

Konvertibelprogram 2016

Årsstämman 2016 beslutade att JM skulle upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 570 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige. 
Syftet med konvertibelprogram 2016 är att den anställdes intresse för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling höjs och förstärks genom ett ägarengagemang. 

En ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse. 

Efter avslutad teckningsperiod uppgår förlagslånet till cirka 22,5 mkr genom emission av cirka 78 000 konvertibla skuldförbindelser. I enlighet med IAS 32 har skuld- och egetkapitaldelen av förlagslånet redovisats var för sig, vilket innebär att förlagslånet upptas i balansräkningen som en skuld initialt med nominellt belopp exklusive egetkapitaldelen. Det konvertibla förlagslånet har likvidavräknats under juli 2016. 

De tecknade konvertiblerna kan konverteras till en stamaktie till kursen 289 kronor. Konvertering av konvertibler kan ske under perioden från och med den 1 juni 2019 till och med den 18 maj 2020 med undantag för perioden den 1 januari till och med avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. 

Genom konvertering av konvertibler kan JMs aktiekapital komma att öka med totalt högst 77 724 kronor, genom utgivande av högst 77 724 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget. 

Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 13 juni 2020 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan. 

Konvertibelprogram 2015

Årsstämman 2015 beslutade att JM skulle upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 500 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige.

Syftet med konvertibelprogram 2015 är att den anställdes intresse för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling höjs och förstärks genom ett ägarengagemang.

En ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse.

Efter avslutad teckningsperiod uppgår förlagslånet till cirka 18,2 mkr genom emission av cirka 58 000 konvertibla skuldförbindelser. I enlighet med IAS 32 har skuld- och egetkapitaldelen av förlagslånet redovisats var för sig, vilket innebär att förlagslånet upptas i balansräkningen som en skuld initialt med nominellt belopp exklusive egetkapitaldelen. Det konvertibla förlagslånet har likvidavräknats under juli 2015.

De tecknade konvertiblerna kan konverteras till en stamaktie till kursen 314 kronor. Konvertering av konvertibler kan ske under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 17 maj 2019 med undantag för perioden den 1 januari till och med avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman.

Genom konvertering av konvertibler kan JMs aktiekapital komma att öka med totalt högst 58 035 kronor, genom utgivande av högst 58 035 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 15 juni 2019 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.

Konvertibelprogram 2014

Årsstämman 2014 beslutade att JM skulle uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 120 000 000 kronor genom emission av högst 460 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige.

Syftet med Konvertibelprogram 2014 är att den anställdes intresse för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling höjs och förstärks genom ett ägarengagemang. En ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse.

Efter avslutad teckningsperiod uppgår förlagslånet till cirka 14,5 mkr genom emission av cirka 52 000 konvertibla skuldförbindelser. I enlighet med IAS 32 har skuld och egetkapitaldelen av förlagslånet redovisats var för sig, vilket innebär att förlagslånet upptas i balansräkningen som en skuld initialt med nominellt belopp exklusive egetkapitaldelen. Det konvertibla förlagslånet har likvidavräknats under juli 2014.

De tecknade konvertiblerna kan konverteras till en stamaktie till kursen 280 kronor. Konvertering av konvertibler kan ske under perioden fr o m den 1 juni 2017 till och med den 18 maj 2018 med undantag för perioden den 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman.

Genom konvertering av konvertibler kan JMs aktiekapital komma att öka med totalt högst 51 918 kronor, genom utgivande av högst 51 918 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 15 juni 2018 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.

Konvertibelprogram och Teckningsoptionsprogram 2013

Årsstämman 2013 beslutade att JM dels skulle upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 120 000 000 kronor genom emission av högst 505 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige samt emittera högst 120 000 teckningsoptioner riktade till samtliga anställda utanför Sverige.

Syftet med Konvertibelprogram och Teckningsoptionsprogram 2013 är att den anställdes intresse för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling höjs och förstärks genom ett ägarengagemang. En ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse.

Efter avslutad teckningsperiod uppgår förlagslånet till cirka 13,5 mkr genom emission av cirka 75 000 konvertibla skuldförbindelser och antalet utgivna teckningsoptioner uppgår till 135 st. I enlighet med IAS 32 har skuld och egetkapitaldelen av förlagslånet redovisats var för sig, vilket innebär att förlagslånet upptas i balansräkningen som en skuld initialt med nominellt belopp exklusive egetkapitaldelen. Det konvertibla förlagslånet har likvidavräknats under juli 2013.

De tecknade konvertiblerna och teckningsoptionerna kan konverteras till respektive ger rätt till teckning av en stamaktie till kursen 180 kronor. Konvertering av konvertibler respektive teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden fr o m den 1 juni 2016 till och med den 19 maj 2017 med undantag för perioden den 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman.

Genom konvertering av konvertibler och teckning med stöd av teckningsoptioner kan JMs aktiekapital komma att öka med totalt högst 75 384 kronor, genom utgivande av högst 75 384 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 16 juni 2017 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan.

 

Jämför bostäder