For corporate info click here

Styrelse

Styrelsens arbete inriktas mot strategiska frågor som verksamhetsinriktning, väsentliga policyer, marknad, ekonomi och finans, intern kontroll och riskhantering, personal och ledarskap samt beslut om produktionsstart av projekt, förvärv och försäljning av exploateringsfastigheter och projektfastigheter.

Årsstämman 2016 beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara sju. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Lundquist. Till styrelseledamöter omvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Johan Bergman (pdf), Eva Nygren, Kia Orback Pettersson och Åsa Söderström Jerring. Anders Narvinger och Johan Skoglund hade avböjt omval. En ny ledamot valdes in i styrelsen, Thomas Thuresson.

Styrelsens ledamöter väljs för ett år i sänder.
Arbetstagarorganisationerna har utsett två ledamöter jämte två suppleanter.  

Lars Lundquist

Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen: 2005
Aktier i JM : 45 000
Född: 1948
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm och MBA, University of Wisconsin.

Arbetslivserfarenhet: 32 år i olika banker, fondkommissionärer och försäkringsbolag.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Intrum Justitia AB och Försäkrings AB ERIKA. Styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia samt styrelseledamot och skattmästare i Hjärt-Lungfonden.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Kaj-Gustaf Bergh

Styrelseledamot 

Invald i styrelsen: 2013
Aktier i JM: 2 500
Född: 1955
Utbildning: Jurist och civilekonom. 

Arbetslivserfarenhet: 15 år inom Gyllenberg och SEB.
Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet i Finland. Styrelseordförande i Sponda, Stockmann, Julius Tallberg och KSF Media. Styrelseledamot i Ramirent och Wärtsilä. 

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Eva Nygren

Styrelseledamot och ledamot i investeringsutskottet samt ersättningsutskottet

Invald i styrelsen: 2013
Aktier i JM : 500
Född: 1955
Utbildning: Arkitekt, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet: 37 års erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen, bland annat som Direktör Investering Trafikverket, VD och koncernchef Rejlers och VD Sweco Sverige.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Brandkonsulten AB. Styrelseledamot i Uponor OY, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier AS och Nobelhuset AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Kia Orback Pettersson

Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2010
Aktier i JM : 3 540
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Arbetslivserfarenhet: 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom detaljhandel, fastighets- och mediabranschen, bland annat som VD för Sturegallerian och vVD Guldfynd/Hallbergs.
Andra väsentliga uppdrag: Partner i Konceptverkstan. Styrelseordförande i Teracom Boxer Group AB. Styrelseledamot i Kungsleden AB, Odd Molly AB, Bosjö Fastighets AB, Visual Art AB och Riksdalen AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Åsa Söderström Jerring

Styrelseledamot och ordförande i investeringsutskottet samt ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2007
Aktier i JM : 7,300
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

Arbetslivserfarenhet: 25-årig erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som informationschef NCC Bygg, VD Ballast Väst och VD SWECO Theorells.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Delete Oy och ELU Konsult AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB, OEM International AB, Scanmast AB, Balco Group AB och Nordic Home Improvement AB.

Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Thomas Thuresson

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2016
Aktier i JM: 500 (2016-08-04)
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet. IMD (BPSE).

Arbetslivserfarenhet: 28 år i olika befattningar inom Alfa Laval Group.
Andra väsentliga uppdrag: Ekonomi- och finansdirektör Alfa Laval Group.
 
Oberoende: Ledamoten anses oberoende.

Thomas Mattsson

Arbetstagarrepresentant
Född: 1962. Anläggare.
Ledamot i styrelsen sedan 2014.
Antal aktier i JM: 50
Konvertibler: 0 kr

Jan Strömberg

Arbetstagarrepresentant
Född: 1959. Civilingenjör.
Ledamot i styrelsen sedan 2015.
Antal aktier i JM: 2 698
Konvertibler: 774 223 kr

Peter Olsson

Arbetstagarrepresentant
Född 1977. Snickare.
Suppleant i styrelsen sedan 2014.
Antal aktier i JM: 0
Konvertibler: 0 kr

jonny änges

Arbetstagarrepresentant
Född 1962. Byggnadsingenjör.
Suppleant i styrelsen sedan 2015.
Antal aktier i JM: 0
Konvertibler: 0 kr

Jämför bostäder