For corporate info click here

Valberedning inför årsstämman 2018

Årsstämman i JM AB beslutade den 27 april 2017, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses per den 31 juli 2017 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna som är villiga att ingå valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

 •  Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
 •  SEB Fonder: Hans Ek
 •  AFA Försäkringar: Anders Algotsson
 •  Folksam: Carina Lundberg Markow
 •  Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 •  ordförande på stämman
 •  antalet styrelseledamöter
 •  styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
 •  arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 •  revisorer och deras arvoden samt,
 •  i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 12 april 2018 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 8 januari 2018.

Jämför bostäder