For corporate info click here

Valberedning Årsstämma 2019

Förändring i Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019
 
Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2018, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna. 

OBOS BBL har per den 31 oktober ett aktieinnehav i JM om 10,73 procent enligt flaggningsmeddelandet till Finansinspektionen. Mot bakgrund av detta har Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkringar, ställt sin plats till förfogande för OBOS. Ny ledamot i valberedningen blir därmed Daniel Kjørberg Siraj utsedd av OBOS.
Efter denna förändring består valberedningen av: 
 
• Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
• OBOS BBL: Daniel Kjørberg Siraj
• SEB Investment Management: Hans Ek
• Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
• Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:
  ·  ordförande på stämman
  ·  antalet styrelseledamöter
  ·  styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  ·  arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
  ·  revisorer och deras arvoden samt,
  ·  i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 28 mars 2019 på bolagets huvudkontor i Solna.
Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 14 december 2018.   

Jämför bostäder