For corporate info click here

HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET

JMs hållbarhetsarbete utgår från hållbarhetspolicyn som beskriver det åtagande och den ambition koncernen har inom hållbarhet. Genom en väsentlighetsanalys har JMs väsentliga hållbarhetsaspekter identifieras - de sakområden som bedöms som mest betydelsefulla för JMs långsiktiga värdeskapande och som JM eftersträvar att förbättra.

LÄS MER OM HUR VI JOBBAR MED HÅLLBARHET PÅ JM

05

onsdag

april

2017

JMs färdplan mot minskad klimatpåverkan

Den pågående förändringen av det globala klimatet är en av vår tids stora utmaningar. JMs långsiktiga målsättning är att minska både de direkta och indirekta klimatpåverkande utsläppen så nära noll det går att komma till år 2030. Genom denna ambition vill vi på JM var med och bidra till FNs globala hållbarhetsmål om minskad klimatpåverkan. Samtidigt vill vi visa att det både är nödvändigt, möjligt och lönsamt att gå före med den klimatomställning som måste ske i samhället.  

Hållbarhets­redovisning

JM redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Läs mer om GRI

Hållbarhetsredovisning för 2015 (enligt GRI G4 Corenivå) ingår som en del av årsredovisningen.

JMs årsredovisning 2015

Global Compact

JM har undertecknat FN:s Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och antikorruption.

Genom att underteckna Global Compact förbinder sig JM att följa de tio principerna: Global Compacts 10 riktlinjer.

Läs mer om Global Compact

SAMVERKAN MED VÅR OMVÄRLD

Det är av stor vikt för JM att hålla en öppen dialog mot omvärlden och vara lyhörd för kunders och andra intressenters preferenser och önskemål i en rad olika frågor. JM har en löpande dialog med kunder, medarbetare, ägare, investerare, samarbetspartners och andra intressenter.

LÄS MER OM SAMVERKAN

SÅ FÖLJER VI UPP HÅLLBARHETS­ARBETET

JM beskriver sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhets­redovisning som är en del av årsredovisningen. Vi redovisar uppfyllelse av ekonomiska, miljömässiga och sociala mål och indikationer.

LÄS MER OM UPPFÖLJNING

JMs VD om hållbart byggande

JMs VD och koncernchef Johan Skoglund berättar om projektet Brohuset i Stockholm.

Jämför bostäder