For corporate info click here

Delårsrapport januari - mars 2017

pressmeddelande 2017-04-27 14:00

FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 4 245 mkr (3 757) och rörelseresultatet ökade till 570 mkr (445). Rörelsemarginalen ökade till 13,4 procent (11,8).
· Resultatet före skatt ökade till 841 mkr (387). Resultat efter skatt ökade till 712 mkr (299).
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 36,9 procent (23,8). Resultatet per aktie under första kvartalet ökade till 10,00 kronor (4,10).
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 001 mkr (601).
· Antal sålda bostäder uppgick till 864 (927) och produktionsstarterna uppgick till 813 (856).
· Resultat försäljning av andelar i Småa AB uppgick till 275 mkr.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämna­des, genom nedanstående/ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-04-27 kl. 14:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder