For corporate info click here

JM slutför försäljning av andelar i Småa AB

pressmeddelande 2017-02-21 08:00

JM har, som tidigare kommunicerats, ingått ett avtal med Alm Equity AB avseende försäljning av JMs samtliga aktier i Småa AB. Villkoret i affären är nu uppfyllt innebärande att en betydande andel av övriga aktieägare i Småa AB säljer sina andelar. Tillträde och betalning sker under det första kvartalet 2017. Affären medför ett positivt resultat om 275 mkr och kommer att redovisas som en finansiell intäkt under det första kvartalet 2017.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-02-21 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder