For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2017

pressmeddelande 2017-07-14 08:00

FORTSATT STABIL UTVECKLING PÅ SAMTLIGA MARKNADER


· Intäkterna enligt segmentsredovisningen ökade till 8 644 mkr (7 727) och rörelseresultatet ökade till 1 188 mkr (893). Rörelsemarginalen ökade till 13,7 procent (11,6)
· Resultatet före skatt ökade till 1 467 mkr (801). Resultat efter skatt ökade till 1 201 mkr (617)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 43,6 procent (27,5). Resultatet per aktie under första halvåret ökade till 16,90 kronor (8,40)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 294 mkr (1 487)
· Antal sålda bostäder uppgick till 1 735 (1 958) och produktionsstarterna uppgick till 1 719 (1 772).

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämna­des, genom nedanstående/ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-07-14 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder