For corporate info click here

Kallelse till JM ABs årsstämma den 27 april 2017

pressmeddelande 2017-03-24 10:00

I enlighet med Regelverk för emittenter vid NASDAQ Stockholm offentliggör JM AB genom detta pressmeddelande kallelsen till årsstämman den 27 april 2017.

Kallelsen offentliggörs härmed och publiceras på JMs webbplats måndagen den 27 mars. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

KALLELSE

Aktieägarna i JM AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 16.00 på JMs huvudkontor med adress Gustav III:s boulevard 64, Solna.

ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017,
dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 21 april 2017 före kl. 16.00 på något av följande sätt:

JM ABs webbplats: www.jm.se (endast för privatpersoner)
Post: Computershare AB, ”JM ABs årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd
Telefon: 08-518 01 552

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar deltaga i årsstämman, måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är införd i aktieboken fredagen den 21 april 2017.

Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas.

OMBUD

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före årsstämman insändas till JM AB, Koncernstab Juridik och Exploatering, 169 82 Stockholm.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på JM ABs webbplats, www.jm.se. Fullmaktsformuläret skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER

JM ABs aktiekapital uppgår till 73 055 255 kronor motsvarande 73 055 255  

stamaktier och 0 C-aktier. Stamaktie berättigar till en röst och C-aktie till en tiondels röst. Den 27 mars 2017 innehar bolaget 2 044 847 egna stamaktier motsvarande samma antal röster. Dessa är inte röstberättigade. 

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15-18 nedan kommer senast den 5 april 2017 att finnas tillgängliga på JM ABs huvudkontor, Gustav III:s boulevard 64 i Solna, och på JM ABs webbplats, www.jm.se under fliken ”Om JM – Bolagsstyrning”. Ovan angivna handlingar skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna upplyses om att utvärderingarna av

· pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
· tillämpningen av de av årsstämman 2016 beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare samt
· gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom JM-koncernen redovisas på JM ABs webbplats under fliken ”Om JM – Bolagsstyrning” i enlighet med punkt 10.3 i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Ifrågavarande utvärderingar har utförts av det av styrelsen för JM AB inrättade Ersättningsutskottet. Slutsatsen av utvärderingarna är, att ersättningssystemen är väl utformade och väl fungerande och att ersättningsnivåerna är marknadsmässiga.

ÖVRIGT

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om

· förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
· förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och dess utskott sedan årsstämman 2016. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten under 2016 samt resultatet för första kvartalet 2017, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
7. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen.
11. Fastställande av arvode till revisionsbolag.
12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.
13. Val av revisionsbolag.
14. Förslag till beslut om fastställande av instruktion för Valberedningen.
15. Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
16. Förslag till beslut om JM Konvertibler 2017/2021.
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.
18. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier.

Valberedning:

Valberedningen består av Åsa Nisell, ordförande (Swedbank Robur Fonder), Jan Särlvik (Nordea Funds), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Roar Engeland (OBOS BBL) samt Lars Lundquist, styrelseordförande i JM AB.

Förslag till beslut: 

Punkt 1. Valberedningen föreslår, att Lars Lundquist utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 9,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 2 maj 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 maj 2017.

Punkt 9 – 14. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9. Sju av årsstämman valda ledamöter.

Punkt 10.

Styrelsearvoden

För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå oförändrat arvode med 780 000 kr och till ledamot som inte är anställd i bolaget ska oförändrat arvode utgå med 330 000 kr.

Utskottsarvoden

För arbete i utskotten ska oförändrade arvoden utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget enligt följande:
Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kr.

Arvodesförslaget vid Årsstämman 2017, avseende sju arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 3 380 000 kr (3 380 000), inklusive ersättning för arbetet i utskotten.

Punkt 11. Arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

Punkt 12. Nyval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och nyval av Olav Line som styrelseledamot samt omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013), Eva Nygren (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Åsa Söderström Jerring (invald 2007) och Thomas Thuresson (invald 2016). Styrelsens ordförande sedan 2005, Lars Lundquist, har avböjt omval.

Fredrik Persson, född 1968, har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Fredrik har haft en lång karriär inom Axel Johnson AB, bland annat som CFO och senast som verkställande direktör och koncernchef. Dessförinnan var Fredrik verksam inom Aros Securities och ABB Financial Services. Tidigare uppdrag omfattar bland annat styrelseordförande i Axfood AB, Mekonomen AB, Martin & Servera AB och styrelseledamot i AxFast AB. Fredrik är styrelseordförande i Svensk Handel, vice styrelseordförande i Svenskt Näringsliv, styrelseledamot i Ahlström Capital OY, Electrolux och Hufvudstaden.

Olav Line, född 1958, är civilingenjör och verkställande direktör i Mustad Eiendom AS. Olav har tidigare bland annat varit verkställande direktör i Selvaag Eiendom AS samt i de börsnoterade bolagen Norwegian Property ASA och Steen & Strøm ASA.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till nyval och omval till JM ABs styrelse samt Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget finns tillgängligt på JM ABs webbplats www.jm.se under fliken Om JM – Bolagsstyrning. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets och styrelsens rekommendation, nyval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2018. Håkan Malmström är föreslagen som huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Punkt 14. Fastställande av den instruktion för Valberedningen som antogs vid årsstämman 2016.

Instruktionen för Valberedningen finns tillgänglig på JM ABs webbplats www.jm.se under fliken Om JM – Bolagsstyrning. Handlingen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Valberedningens redogörelse för hur arbetet har bedrivits under tiden

september 2016 - mars 2017 framgår av Valberedningens arbetsredogörelse, som finns tillgänglig på JM ABs webbplats www.jm.se under fliken Om JM – Bolagsstyrning. Handlingen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och kortsiktigt rörligt löneprogram ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare ska det kortsiktiga rörliga löneprogrammet vara maximerat till 50 procent av fast lön. Det kortsiktiga rörliga löneprogrammet ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål, vilka i normalfallet är externt redovisat rörelseresultat före skatt, vinst per aktie samt Nöjd Kund Index. Långsiktiga rörliga löneprogram kan vara aktie- och/eller kontantrelaterade och ska vara prestationsbaserade samt vid utfästelsen vara maximerade till 50 procent av fast lön. Vid uppsägning av anställning bör i normalfallet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. För det fall att uppsägningen initieras av JM bör även ett avgångsvederlag om sex månader utgå.

Pensionsförmåner är förmåns- och/ eller premiebestämda och pensionsålder bör i normalfallet vara 65 år.

Principer för ersättning till VD och ledande befattningshavare ska beredas av Ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 16. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att JM ska upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 450 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige.

Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel ska kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 28 april 2017 t o m den 12 maj 2017.

Konvertering kan ske fr o m den 1 juni 2020 t o m 18 maj 2021 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 450 000 kronor, genom utgivande av högst 450 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,62 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM.

Konvertiblerna ska löpa från den 20 juni 2017 och förfalla till betalning den 19 juni 2021 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan är årlig och baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet. Räntan på konvertiblerna fastställs halvårsvis, första gången per den 16 juni 2017 (för perioden 20 juni 2017 till 19 december 2017). För följande halvårsvisa ränteperioder ska räntan fastställas av Swedbank två bankdagar före ingången av varje ränteperiods början. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 284,00 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 355,00 kronor kommer räntan att uppgå till STIBOR 6M plus 2,20 procentenheter.

Ränta erläggs årsvis i efterskott. Vid erläggande av ränta tillämpas beräkningsmetoden actual/360. Räntan förfaller till betalning den 19 juni varje år, eller närmast efterföljande bankdag om förfallodagen skulle infalla på en helgdag, första gången den 19 juni 2018. Vid konvertering bortfaller rätten till ränta från närmast föregående förfallodag.

Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett helägt dotterbolag till JM. Dotterbolagets teckning och betalning av konvertiblerna ska ske under perioden fr o m den 16 juni 2017 t o m den 20 juni 2017. Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att under perioden fr o m den 24 maj 2017 t o m den 8 juni 2017 på marknadsmässiga villkor erbjuda de som per den 27 april 2017 är anställda inom JM-koncernen i Sverige rätt att förvärva konvertibler.

Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande: Eftersom de anställda utgör en viktig komponent i JMs utveckling är det styrelsens förslag att erbjuda de anställda ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av konvertibler, i enlighet med vad som erbjudits under 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016. Genom den anställdes ägarengagemang höjs och förstärks intresset för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling. Det är styrelsens bedömning att en ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse.

Samtliga teckningsberättigade för konvertiblerna kommer att garanteras ett nominellt belopp om 46 150 kronor, dock maximalt 130 stycken konvertibler.

För giltigt beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2018. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

För beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 18. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 2 044 847 kronor utan återbetalning till aktieägarna.

Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 2 044 847 egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskning av aktiekapitalet ska ske med 2 044 847 kronor genom indragning av

2 044 847 stamaktier. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital, enligt 20 kap 1 § första stycket andra punkten aktiebolagslagen.

Årsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman 2017 beslutar att bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Stockholm i mars 2017

Styrelsen för JM AB (publ)

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-03-24 kl. 10:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder