For corporate info click here

Årsstämma i JM AB

pressmeddelande 2018-04-12 19:00

Vid årsstämman i JM AB den 12 april 2018 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman beslutade om utdelning av 11,00 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är måndagen den 16 april 2018. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 april 2018.

Styrelseledamöter och arvoden
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren, Kia Orback Pettersson, Åsa Söderström Winberg och Thomas Thuresson.

För arbetet i styrelsen skall till ordföranden utgå arvode med 840 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå arvode med 335 000 kronor.

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten ska oförändrade arvoden utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget enligt följande:
Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kr.

Arvodet avseende sju arvoderade ledamöter uppgår till totalt 3 530 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten samt inklusive arvode för ytterligare en ledamot i Ersättningsutskottet då Ersättningsutskottet föreslås utökas med ytterligare en ledamot. Oaktat utökningen av Ersättningsutskottet med ytterligare en ledamot så motsvarar detta en höjning av arvodet med 2,7 procent.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2019.

Valberedning
Årsstämman beslutade om fastställande av en reviderad version av instruktionen för Valberedningen som antogs vid årsstämman 2017. Valberedningen skall årligen utvärdera instruktionen och vid behov föreslå ändringar. Denna instruktion skall dock gälla till dess att årsstämman beslutar om annat. Instruktionen för Valberedningen finns på JM AB:s webbplats, www.jm.se

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Konvertibelprogram
Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt företagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 640 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige. Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel skall kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 13 april 2018 t o m den 26 april 2018.

Årsstämman beslutade om villkoren för konvertibelprogrammet i enlighet med förslaget.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra 8 §, tredje stycket i bolagsordningen på så sätt att det klockslag (före kl 16.00) som anges i detta stycke och som anger den senaste tidpunkten för anmälan till bolagsstämman tas bort.

Minskning av aktiekapital
Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 1 476 421 kronor genom indragning av 1 476 421 stamaktier utan återbetalning till aktieägarna. Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 1 476 421 egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital.

Årsstämman beslut om minskningen av aktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-04-12 kl. 19:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder