For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2017

pressmeddelande 2018-02-01 08:00

STARK FINANSIELL STÄLLNING GER STYRKEPOSITION

Intäkterna ökade till 17 008 mkr (15 752) och rörelseresultatet ökade till 2 369 mkr (2 011). Rörelsemarginalen ökade till 13,9 procent (12,8)

Resultatet före skatt ökade till 2 579 mkr (1 951). Resultat efter skatt ökade till 2 194 mkr (1 540)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 38,7 procent (31,4). Resultatet per aktie under året ökade till 31,00 kronor (21,20)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 2 013 mkr (1 957)

Antal sålda bostäder minskade till 3 100 (3 843) och produktionsstarterna uppgick till 3 873 (4 187)

Övervärden exploateringsfastigheter om 7,2 mdkr (7,0)

Utdelning för 2017. Styrelsen föreslår 11,00 kronor (9,50) i utdelning

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-02-01 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder