For corporate info click here

Kallelse till JM ABs årsstämma den 28 mars 2019

pressmeddelande 2019-02-22 08:00

JM AB offentliggör genom detta pressmeddelande kallelsen till årsstämman den 28 mars 2019. Kallelsen publiceras på JMs webbplats onsdagen den 27 februari. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

KALLELSE

Aktieägarna i JM AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 mars 2019 kl. 16.00 på JMs huvudkontor med adress Gustav III:s boulevard 64, Solna.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 mars 2019,
dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 22 mars 2019 på något av följande sätt:

JM ABs webbplats:  www.jm.se (endast för privatpersoner)
Post: Computershare AB, ”JM ABs årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd
Telefon: 08-518 01 551

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar delta i årsstämman, måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är införd i aktieboken fredagen den 22 mars 2019.

Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas.

OMBUD
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före årsstämman insändas till JM AB, Koncernstab Juridik och Exploatering, 169 82 Stockholm.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på JM ABs webbplats, www.jm.se. Fullmaktsformuläret skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER
JM ABs aktiekapital uppgår till 69 583 262 kronor motsvarande 69 583 262 stamaktier och
0 C-aktier. Stamaktie berättigar till en röst och C-aktie till en tiondels röst. Den 27 februari 2019 innehar bolaget inga egna stamaktier.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14 och 15 nedan kommer senast den 7 mars 2019 att finnas tillgängliga på JM ABs huvudkontor, Gustav III:s boulevard 64 i Solna, och på JM ABs webbplats, www.jm.se under fliken ”Om JM – Bolagsstyrning”. Ovan angivna handlingar skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna upplyses om att utvärderingarna av

· pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
· tillämpningen av de av årsstämman 2018 beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare samt
· gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom JM-koncernen

redovisas på JM ABs webbplats under fliken ”Om JM – Bolagsstyrning” i enlighet med punkt 10.3 i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Ifrågavarande utvärderingar har utförts av det av styrelsen för JM AB inrättade Ersättningsutskottet. Slutsatsen av utvärderingarna är, att programmen för rörliga ersättningar till bolagsledningen som beslutades på årsstämman 2018 tillämpas och att dessa är ändamålsenliga och i linje med JMs målsättning för ersättningarna.

ÖVRIGT
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om

· förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
· förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken och från anmälan om deltagande i årsstämman samt angivna uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering vid inpassering, för upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, i protokoll från årsstämman. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om JMs behandling av personuppgifter, se JM ABs webbplats, www.jm.se under rubriken ”Länkar”. Vid missnöje med JMs behandling av personuppgifter kontakta JMs kundservice, kundservice@jm.se.

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2.  Upprättande och godkännande av röstlängden.
3.  Val av två justerare.
4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.  Godkännande av dagordningen.
6.  Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och dess utskott sedan årsstämman 2018. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten under 2018, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
7.  Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst.
8.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.  Beslut om antalet styrelseledamöter.
10.  Fastställande av arvode till styrelsen.
11.  Fastställande av arvode till revisionsbolag.
12.  Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.
13.  Val av revisionsbolag.
14.  Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
15.  Förslag till beslut om JM Konvertibler 2019/2023. 

Valberedning:
Valberedningen består av Åsa Nisell, ordförande (Swedbank Robur Fonder), Daniel Kjørberg Siraj (OBOS BBL), Hans Ek (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) samt Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB.

Förslag till beslut: 

Punkt 1. Valberedningen föreslår att Fredrik Persson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 12,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 1 april 2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 april 2019.

Punkt 9 – 13. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9. Sju av årsstämman valda ledamöter.

Punkt 10.

Styrelsearvoden
För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå oförändrat arvode med 840 000 kr och till ledamot som inte är anställd i bolaget ska oförändrat arvode utgå med 335 000 kr. 

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten föreslås arvoden utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget enligt följande:
Ordförande i Revisionsutskottet: 125 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.
Arvodesförslaget vid Årsstämman 2019, avseende sju arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 3 610 000 kr (3 530 000), inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta motsvarar en höjning av arvodet med cirka 2,3 procent. 

Härutöver rekommenderar Valberedningen styrelsen att anta en policy innebärande att stämmovalda ledamöter, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i JM till ett marknadsvärde som motsvarar minst ett årsarvode före skatt (exklusive arvode för utskottsarbete).

Punkt 11. Arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

Punkt 12. Omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande (invald 2017) och omval av styrelseledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013), Olav Line (invald 2017), Eva Nygren (invald 2013) och Thomas Thuresson (invald 2016) samt nyval av Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs. Kia Orback Pettersson (invald 2010) och Åsa Söderström Winberg (invald 2007) har avböjt omval.

Kerstin Gillsbro är civilingenjör och är sedan 2011 vd för Jernhusen AB. Innan dess var Kerstin Gillsbro verksam inom NCC, senast som vd för NCC Boende AB. Kerstin Gillsbro är styrelseledamot i Stena Fastigheter AB och Christian Berner Tech Trade AB, ledamot av Förtroenderådet SNS, samt ledamot av Sweden Green Building Council.
Annica Ånäs är jurist och civilekonom. Annica Ånäs är sedan 2016 vd för Atrium Ljungberg AB där hon tidigare var CFO. Annica Ånäs har tidigare bland annat också varit CFO på Hemsö AB och revisor på Deloitte samt har erfarenhet från olika styrelseuppdrag såsom exempelvis det börsnoterade finska fastighetsbolaget Technopolis Oyj.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till omval och nyval till JM ABs styrelse samt Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget finns tillgängligt på JM ABs webbplats www.jm.se under fliken Om JM – Bolagsstyrning. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att deras avsikt är att utse Ann-Christine Hägglund till huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Punkt 14. Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och kortsiktigt rörligt löneprogram ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare ska det kortsiktiga rörliga löneprogrammet vara maximerat till 50 procent av fast lön. Det kortsiktiga rörliga löneprogrammet ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål, vilka i normalfallet är externt redovisat rörelseresultat före skatt, vinst per aktie samt Nöjd Kund Index. Långsiktiga rörliga löneprogram kan vara aktie- och/eller kontantrelaterade och ska vara prestationsbaserade samt vid utfästelsen vara maximerade till 50 procent av fast lön. Vid uppsägning av anställning bör i normalfallet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. För det fall att uppsägningen initieras av JM bör även ett avgångsvederlag om sex månader utgå.
Pensionsförmåner är förmåns- och/ eller premiebestämda och pensionsålder bör i normalfallet vara 65 år.
Principer för ersättning till VD och ledande befattningshavare ska beredas av Ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att JM ska upptaga ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 160 000 000 kronor genom emission av högst 700 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige.

Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel ska kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 29 mars 2019 t o m den 11 april 2019.

Konvertering kan ske fr o m den 1 juni 2022 t o m 21 april 2023 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 700 000 kronor, genom utgivande av högst 700 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM.

Konvertiblerna ska löpa från den 23 maj 2019 och förfalla till betalning den 22 maj 2023 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan är årlig och baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet. Räntan på konvertiblerna fastställs halvårsvis, första gången per den 21 maj 2019 (för perioden 23 maj 2019 till 22 november 2019). För följande halvårsvisa ränteperioder ska räntan fastställas av Swedbank två bankdagar före ingången av varje ränteperiods början. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 178,00 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 222,50 kronor kommer räntan att uppgå till STIBOR 6M plus 2,49 procentenheter.

Ränta erläggs årsvis i efterskott. Vid erläggande av ränta tillämpas beräkningsmetoden actual/360. Räntan förfaller till betalning den 22 maj varje år, eller närmast efterföljande bankdag om förfallodagen skulle infalla på en helgdag, första gången den 22 maj 2020. Vid konvertering bortfaller rätten till ränta från närmast föregående förfallodag.

Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett helägt dotterbolag till JM. Dotterbolagets teckning och betalning av konvertiblerna ska ske under perioden fr o m den 21 maj 2019 t o m den 23 maj 2019. Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att under perioden fr o m den 25 april  2019 t o m den 10 maj 2019 på marknadsmässiga villkor erbjuda de som per den 28 mars 2019 är anställda inom JM-koncernen i Sverige rätt att förvärva konvertibler.

Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande: Eftersom de anställda utgör en viktig komponent i JMs utveckling är det styrelsens förslag att erbjuda de anställda ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av konvertibler, i enlighet med vad som tidigare erbjudits under perioden 2007-2018. Genom den anställdes ägarengagemang höjs och förstärks intresset för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling. Det är styrelsens bedömning att en ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse.

Samtliga teckningsberättigade för konvertiblerna kommer att garanteras ett nominellt belopp om 39 160 kronor, dock maximalt 176 stycken konvertibler.

För giltigt beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i februari 2019

Styrelsen för JM AB (publ)

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-02-22 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder